Krst

Sviatosť krstu sa udeľuje vo farskom kostole v určené soboty.  Krst nahlasuje rodič dieťaťav úradných hodinách na farskom úrade. Pri zápise treba predložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa. Krst u otcov piaristov či salvatoriánov sa nahlasuje tiež na farskom úrade; jeho konkrétny termín si však treba dohodnúť s dotyčnými rehoľníkmi.

Úloha krstného rodiča môže byť zverená len kresťanovi–katolíkovi, ktorý už dosiahol 16.rok života a prijal eucharistiu i birmovanie. Ak je ženatý či vydatá, jeho manželstvo musí byť cirkevné. Nesmie žiť len v civilnom manželstve či konkubináte.

Birmovanie

Aktuálne informácie budú včas zverejnené vo farských oznamoch.

Eucharistia

 

Poriadok sv. omší

Pracovný

deň

Farský kostol 6.00   9.00   16.15
Kynek zvyčajne pondelok a streda 17.00+ prvý piatok  18.00
     
Sobota Farský kostol 6.00   16.15
     
Nedeľa Farský kostol 6.00   7.30   9.00   10.30   16.15
Kynek 9.00

 

Počas letných prázdnin nebýva sv. omša v nedeľu o 10.30.

Úmysly sv.omší sa prijímajú na tri mesiace dopredu: na začiatku januára, apríla, júla a októbra.

Tichá eucharistická adorácia býva každý pracovný deň od 9.00 do 13.00. Moderovaná eucharistická adorácia býva v štvrtok po večernej sv.omši.

Na prvé sv. prijímanie sa pripravujú žiaci 3.ročníka na hodinách náboženskej výchovy pod vedením katechétov. Veľmi dôležitou je pravidelná účasť na nedeľnej sv.omši.

Pokánie

Sviatosť zmierenia vysluhujeme každý deň pol hodinu pred sv. omšou. Okrem toho vo farskom kostole je každý pracovný deň od 9.00 do 13.00 k dispozícii jeden kňaz na sv. spoveď alebo rozhovor.

Pomazanie chorých

Chorých navštevujeme pravidelne v prvopiatkovom týždni. V súrnych prípadoch prídeme kedykoľvek. Duchovnú starostlivosť o pacientov v nemocnici majú na starosti otcovia verbisti. V prípade potreby kontaktujte farnosť Nitra-Kalvária na t.č.: 0903 809 624.

Manželstvo

O prijatie sviatosti manželstva snúbenci žiadajú na farskom úrade najmenej 3 mesiace pred plánovaným sobášom. Treba priniesť svoje (maximálne tri mesiace staré) krstné listy. Zápis snúbencov ako aj predsobášne stretnutia bývajú každú sobotu o 8.00 s výnimkou sviatkov.

Pohreb

Pri nahlasovaní pohrebu treba predložiť List o prehliadke mŕtveho a povolenie zo Správy cintorínov. Sv. omše za pochovaných farníkov bývajú vo farskom kostole v stredu a piatok o 16.15.

Informačný servis nitrianskej diecézy